Đại học Phan Châu Trinh thông báo về việc chuẩn bị công tác nhập học năm học 2020-2021

Thứ bảy, 05/09/2020, 07:56 GMT+7

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH

–––––––––––

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––

Số:    119   /2020/TB-ĐHPCT

 

Quảng Nam, ngày 04 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc chuẩn bị công tác nhập học năm học 2020-2021

––––––––––––––––––––

Căn cứ Thông báo số 97/2020/TB-ĐHPCT ngày 12/8/2020 của Hiệu trưởng trường đại học Phan Châu Trinh v/v điều chỉnh thời gian nhập học năm học 2020-2021 vào ngày 07/09/2020.

Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu các Phòng ban, Khoa, nhân viên, giảng viên và sinh viên toàn trường thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây:

  1. Sinh viên bắt buộc khai báo y tế (theo mẫu) ngay khi đến trường lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19.
  2. Phòng xét nghiệm tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho tất cả sinh viên. Cụ thể: Thời gian vào lúc 13h30 ngày 06/09/2020
  3. Sinh viên chấp hành đúng các qui định và qui trình phòng chống lây nhiễm hay qui trình cách ly của Nhà trường, Bệnh viện thực hành, Phòng khám thực hành Trường Đại học Phan Châu Trinh.
  4. Sinh viên vụ triển khai cho sinh viên khai báo y tế hằng ngày; báo cáo kịp thời khi có trường hợp bất thường; truyền thông và hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng tránh dịch bệnh theo các hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở y tế tỉnh Quảng Nam cũng như CDC tỉnh Quảng Nam.
  5. Tất cả Phòng ban, Khoa, giảng viên, nhân viên, sinh viên thực hiện đầy đủ, đúng quy trình và các biện pháp phòng tránh dịch COVID-19 tại Quy trình số 15/QT-ĐHPCT ngày 03/02/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại Phan Châu Trinh, như: vệ sinh khử trùng thường xuyên phòng học, phòng làm việc, đo thân nhiệt hằng ngày, rửa tay và sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đến trường.

 

Nơi nhận:

- BGH (để biết);

- Các phòng ban, khoa;

- Giảng viên, sinh viên toàn trường;

- Lưu VT, TC-HC.

HIỆU TRƯỞNG

 

TS. BS. Phạm Hùng Vân (đã ký)

 

 

 

 

 

 

Ý kiến của bạn