Limit PSA Screening to Men With Symptoms

Thứ hai, 22/05/2023, 10:34 GMT+7

Limit PSA Screening to Men With Symptoms

Neil Osterweil

May 18, 2023

Kiểm tra sàng lọc giới hạn PSA ở nam giới có triệu chứng

A new strategy proposed by an international team of experts would limit the use of the prostate-specific antigen (PSA) test for screening tor prostate cancer to men who are younger than 70 years and who are at high risk or symptomatic.

Một chiến lược mới được đề xuất bởi một đội ngũ chuyên gia quốc tế sẽ hạn chế việc sử dụng kiểm tra chất đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) để sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt cho nam giới dưới 70 tuổi và có nguy cơ cao hoặc có triệu chứng.

This would reduce potential harms from overdiagnosis and overtreatment, the risk for which is high with the on-demand screening that is the current standard of care in most wealthy nations.

Điều này sẽ giảm thiểu nguy cơ gây hại từ chẩn đoán quá mức và điều trị quá mức, nguy cơ này rất cao trong quá trình sàng lọc theo yêu cầu, hiện đang là tiêu chuẩn chăm sóc hiện tại trong hầu hết các quốc gia giàu có.

In a paper published online on May 17 in the BMJ, the panel recommends instead a comprehensive nationwide program that would base PSA testing on individual patient risk and direct those with abnormal results to a managed system of imaging, targeted biopsy only if indicated, and subsequent active monitoring or treatment for those with more aggressive disease features.

Trong một bài báo được xuất bản trực tuyến vào ngày 17 tháng 5 trên tạp chí BMJ, nhóm chuyên gia đã đề xuất thay thế bằng một chương trình toàn quốc toàn diện, sẽ dựa trên nguy cơ cá nhân của bệnh nhân để thực hiện kiểm tra PSA và chỉ định những người có kết quả bất thường đến hệ thống quản lý hình ảnh, xét nghiệm mục tiêu chỉ khi cần thiết và theo dõi hoạt động hoặc điều trị tiếp theo cho những người có đặc điểm bệnh lý nghiêm trọng hơn.

Alternatively, government health programs could actively discourage widespread PSA testing and implement policies that would effectively limit PSA-based screening only to men with urologic symptoms warranting further exploration, say the authors, led by Andrew Vickers, PhD, a research epidemiologist at Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York, New York.

Một phương án khác, các chương trình chăm sóc sức khỏe công cộng có thể tích cực ngăn chặn việc kiểm tra PSA trên quy mô rộng và áp dụng các chính sách hiệu quả để giới hạn sàng lọc dựa trên PSA chỉ cho nam giới có triệu chứng tiết niệu đáng xem xét thêm, theo tác giả, dẫn đầu bởi Andrew Vickers, Tiến sĩ khoa dịch tễ học nghiên cứu tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering ở New York, New York.

"Although we believe that early detection of prostate cancer should involve shared decision making, the current approach of determining testing by shared decision making has resulted in the worst possible practical outcome of high levels of PSA testing and medical harm, with minimal benefit and inequity," they comment.

"Mặc dù chúng tôi tin rằng việc phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt nên liên quan đến việc ra quyết định chung, phương pháp hiện tại của việc xác định việc kiểm tra dựa trên việc ra quyết định chung đã dẫn đến kết quả thực tế xấu nhất với mức độ kiểm tra PSA cao và hại lợi y tế, với ít lợi ích và không công bằng," họ nhận xét.

"To make better use of PSA testing, policy makers should choose between a comprehensive, risk adapted approach that is specifically designed to reduce overdiagnosis and overtreatment, or restricting PSA testing to people referred to urologists with symptoms. That choice will need to take into account wider patient and public perspective, as well as health economic concerns," they continued.

"Để tận dụng tốt hơn việc kiểm tra PSA, các nhà hoạch định chính sách nên lựa chọn giữa một phương pháp toàn diện, điều chỉnh theo nguy cơ, được thiết kế đặc biệt để giảm thiểu chẩn đoán quá mức và điều trị quá mức, hoặc hạn chế kiểm tra PSA chỉ cho những người được giới thiệu đến các bác sĩ tiết niệu với triệu chứng. Lựa chọn đó sẽ cần xem xét các quan điểm rộng hơn của bệnh nhân và công chúng, cũng như quan tâm về kinh tế y tế," họ tiếp tục.

Inappropriate Testing

Thử nghiệm không phù hợp

Since the US Food and Drug Administration approved the first PSA screen in 1986 as a means for monitoring disease progression in patients being treated for prostate cancer, the test has remained controversial, embraced by some for its presumed ability to spot early prostate cancer but scorned by others for its equivocal results in patients with benign prostate pathology and for its potential to lead to overdiagnosis and overtreatment of low-grade disease in men who would otherwise be likely to die of other causes.

Kể từ khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (US FDA) chấp thuận việc sử dụng kiểm tra PSA đầu tiên vào năm 1986 nhằm theo dõi tiến triển bệnh ở những bệnh nhân được điều trị ung thư tuyến tiền liệt, bài kiểm tra này vẫn gây tranh cãi, được một số người chấp nhận vì khả năng cho rằng nó có thể phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt, nhưng bị khinh thường bởi những kết quả không rõ ràng ở những bệnh nhân có bệnh lý tuyến tiền liệt lành tính và khả năng gây chẩn đoán quá mức và điều trị quá mức các bệnh tuyến tiền liệt cấp độ thấp ở nam giới khác, những người khác có khả năng tử vong do nguyên nhân khác.

Currently, only Lithuania and Kazakhstan have government-supported population-based screening programs for prostate cancer. In contrast, the United States, United Kingdom, and other high-income countries have opted not to implement nationwide prostate cancer screening but allow so-called "informed choice testing," in which men can receiving PSA screening after discussion with a primary care physician, urologist, or other specialist.

Hiện nay, chỉ có Lithuania và Kazakhstan có chương trình sàng lọc dựa trên dân số do chính phủ hỗ trợ để phát hiện ung thư tuyến tiền liệt. Ngược lại, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và các nước có thu nhập cao khác đã quyết định không triển khai chương trình sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt trên toàn quốc, nhưng cho phép việc kiểm tra có thông tin (informed choice testing), trong đó nam giới có thể được thực hiện kiểm tra PSA sau cuộc thảo luận với bác sĩ chăm sóc sức khỏe cơ bản, bác sĩ tiết niệu hoặc chuyên gia khác.

The US Preventive Services Task Force recommends that for men aged 55-69 years, the decision to undergo PSA testing should be an individual one, based on an understanding of the risks and benefits. For men aged 70 or older, the task force flatly states, "Do not screen for prostate cancer."

Ủy ban Công tác Dịch vụ Phòng ngừa Hoa Kỳ (US Preventive Services Task Force) khuyến nghị rằng đối với nam giới từ 55-69 tuổi, quyết định tiến hành kiểm tra PSA nên là quyết định cá nhân, dựa trên sự hiểu biết về những nguy cơ và lợi ích. Đối với nam giới từ 70 tuổi trở lên, ủy ban khẳng định rõ ràng: "Không nên sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt."

But as Vickers and colleagues note, "[h]igh income countries that have made PSA testing available to men who request it after shared decision making with their physician now have a high prevalence of PSA testing with an inappropriate age distribution."

Nhưng như Vickers và đồng nghiệp đã nhấn mạnh, "các nước có thu nhập cao đã làm cho kiểm tra PSA có sẵn cho nam giới yêu cầu sau khi ra quyết định chung với bác sĩ của họ, hiện nay đã có tỷ lệ cao kiểm tra PSA với phân bố tuổi không phù hợp."

For example, they point out that in the UK, men in their 80s are twice as likely as men in their 50s to get a PSA test, even though men in the older age group are far less likely to have benefit and far more likely to experience harm from treatment. Similarly, in France, nearly one third of men over 40 get an annual PSA test, with the highest incidence of PSA testing in men over age 70. There are also high rates of PSA testing in men over 70 in Italy, Germany, and Ireland.

Ví dụ, họ chỉ ra rằng ở Vương quốc Anh, nam giới từ 80 tuổi có khả năng được kiểm tra PSA gấp đôi nam giới từ 50 tuổi, mặc dù nhóm tuổi cao hơn ít có lợi ích hơn và có nguy cơ gặp hại từ quá trình điều trị cao hơn. Tương tự, ở Pháp, gần một phần ba nam giới trên 40 tuổi được kiểm tra PSA hàng năm, với tỷ lệ kiểm tra PSA cao nhất ở nam giới trên 70 tuổi. Cũng có tỷ lệ kiểm tra PSA cao ở nam giới trên 70 tuổi ở Ý, Đức và Ireland.

"A key problem is that, in current routine care — and despite guidelines to the contrary — most men with an abnormal PSA result have prostate biopsy, even though only a minority will have aggressive prostate cancer," Vickers and colleagues write. "Furthermore, most men with biopsy-detected cancers have either surgery or radiotherapy (with or without androgen deprivation therapy) even if they have low risk tumors that are unlikely to cause cancer related morbidity or mortality."

"Vấn đề chính là trong chăm sóc thường quyện hiện tại - mặc dù hướng dẫn có phản đối điều này - phần lớn nam giới có kết quả PSA bất thường sẽ phải tiến hành xét nghiệm tuyến tiền liệt, mặc dù chỉ có một số ít trong số đó có ung thư tuyến tiền liệt nghiêm trọng," Vickers và đồng nghiệp viết. "Hơn nữa, phần lớn nam giới có ung thư được phát hiện qua xét nghiệm tuyến tiền liệt đều được thực hiện phẫu thuật hoặc điều trị bằng phóng xạ (có hoặc không có điều trị chế độ androgen) ngay cả khi họ có khối u có nguy cơ thấp và ít có khả năng gây ra sự tử vong hoặc tổn thương do ung thư."

In addition, informed-choice PSA testing may lead to health inequities, the team comments, citing data from the US, Canada, and Switzerland showing an inverse association between income and education and the likelihood of PSA testing. Also, in the US and Canada, men from ethnic minority groups are less likely to have PSA testing.

Ngoài ra, việc thực hiện kiểm tra PSA dựa trên lựa chọn thông tin có thể dẫn đến bất công về sức khỏe, nhóm nghiên cứu nhận xét, dẫn dữ liệu từ Hoa Kỳ, Canada và Thụy Sĩ cho thấy mối liên hệ nghịch đảo giữa thu nhập và trình độ học vấn với khả năng được kiểm tra PSA. Ngoài ra, ở Hoa Kỳ và Canada, nam giới từ các nhóm dân tộc thiểu số ít có khả năng được kiểm tra PSA.

Comprehensive Risk-Based Program

Chương trình toàn diện dựa trên rủi ro

Vickers and colleagues propose that a "comprehensive, risk-based prostate cancer detection program based on best evidence on how to use PSA testing and manage subsequent diagnostic follow-up and treatment could reduce overdiagnosis and overtreatment."

Vickers và đồng nghiệp đề xuất rằng một "chương trình phát hiện ung thư tuyến tiền liệt toàn diện, dựa trên nguy cơ và dựa trên các bằng chứng tốt nhất về cách sử dụng kiểm tra PSA và quản lý tiếp theo cho chẩn đoán và điều trị có thể giảm thiểu chẩn đoán quá mức và điều trị quá mức."

"Such a program would restrict testing to men (and those not identifying as male but who have a prostate) aged 50-70, define testing intervals by PSA levels, stop testing early for those with lower PSA, offer biopsy only to those identified as at high risk of aggressive disease after a secondary test (such as magnetic resonance imaging [MRI] or blood markers), and limit treatment to those with high Gleason grade tumors," they write.

"Hệ thống như vậy sẽ hạn chế kiểm tra cho nam giới (và những người không xác định là nam nhưng có tuyến tiền liệt) trong độ tuổi từ 50-70, xác định khoảng thời gian kiểm tra dựa trên mức độ PSA, ngừng kiểm tra sớm cho những người có mức PSA thấp, chỉ tiến hành xét nghiệm tuyến tiền liệt đối với những người được xác định có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt nghiêm trọng sau một xét nghiệm phụ (như hình ảnh từ cộng hưởng từ [MRI] hoặc chỉ số máu), và giới hạn việc điều trị cho những người có khối u Gleason cao," họ viết.

'Sound Analysis'

'Phân tích âm thanh'

Two experts who were not involved with the BMJ paper applaud the suggestions made in comments posted on the UK Science Media Centre.

Hai chuyên gia không liên quan đến bài báo trên BMJ đã hoan nghênh những gợi ý được đưa ra trong nhận xét được đăng trên Trung tâm Truyền thông Khoa học Vương quốc Anh.

Benjamin W. Lamb, MBBS, MA, PhD, a consultant urologist and surgeon at Barts Health NHS Trust in London, said the analysis conducted by the panel "is sound as there are known benefits from risk-adapted comprehensive screening trials in men aged 50-70, but discordance with current practice, meaning benefits and harms are not those seen in trials."

Benjamin W. Lamb, MBBS, MA, PhD, một bác sĩ tiết niệu tư vấn và phẫu thuật tại Barts Health NHS Trust ở Luân Đôn, cho biết phân tích được thực hiện bởi nhóm chuyên gia "là có cơ sở vì đã có những lợi ích được biết đến từ các thử nghiệm sàng lọc toàn diện dựa trên nguy cơ ở nam giới trong độ tuổi từ 50-70, nhưng không khớp với thực tế hiện tại, có nghĩa là lợi ích và hại không phải là những gì thấy được trong các thử nghiệm."

However, he also said that the strategies proposed by the authors would be unlikely to prevent older, well-informed men from requesting and getting a PSA test.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết rằng các chiến lược được đề xuất bởi các tác giả có thể không ngăn được những người đàn ông lớn tuổi, có kiến thức tốt từ việc yêu cầu và thực hiện kiểm tra PSA.

"In my view, the emphasis should be on engaging younger and at-risk men rather than restricting access for older men," he said, noting that the alternative proposal of restricting PSA testing "in my view, is not feasible."

"Theo quan điểm của tôi, sự tập trung nên đặt vào việc thu hút sự tham gia của những người đàn ông trẻ tuổi và có nguy cơ, chứ không phải hạn chế quyền truy cập cho những người đàn ông lớn tuổi," ông nói, lưu ý rằng đề xuất thay thế về việc hạn chế kiểm tra PSA "theo quan điểm của tôi, không khả thi."

Nick James, MBBS, PhD, professor of prostate and bladder cancer research at the Institute of Cancer Research, London, and consultant oncologist at the Royal Marsden NHS Foundation Trust, said,

Nick James, MBBS, PhD, giáo sư nghiên cứu ung thư tuyến tiền liệt và bàng quang tại Viện Nghiên cứu Ung thư, Luân Đôn, và bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Quỹ Y tế NHS Royal Marsden, nói rằng:

"I agree with the authors and strongly support the implementation of a risk-based approach to PSA testing at a national level."

"Tôi đồng ý với các tác giả và mạnh mẽ ủng hộ việc triển khai một phương pháp kiểm tra PSA dựa trên nguy cơ ở mức quốc gia."

"There is an urgent need for a more equitable and targeted screening strategy, which could help address existing health disparities," James said. "Currently, individuals from economically disadvantaged backgrounds are less likely to undergo PSA testing. Men in their 50s or younger, who may stand to benefit more from these tests, are also less likely to receive PSA tests compared to older men who benefit less. Linked to better diagnostic pathways with MRI, already standard in the UK, potential harms from overdiagnosis and overtreatment can be mitigated."

"Hiện nay, cần có một chiến lược sàng lọc công bằng và nhắm mục tiêu hơn, có thể giúp giải quyết các bất bình đẳng sức khỏe hiện có," James nói. "Hiện nay, những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn ít có khả năng tiến hành kiểm tra PSA. Những người đàn ông ở độ tuổi từ 50 tuổi trở xuống, có thể được hưởng lợi nhiều hơn từ những cuộc kiểm tra này, cũng ít có khả năng nhận được kiểm tra PSA so với những người đàn ông lớn tuổi hưởng ít lợi ích hơn. Kết hợp với hướng dẫn chẩn đoán tốt hơn với MRI, đã trở thành tiêu chuẩn tại Vương quốc Anh, những tổn hại tiềm tàng từ việc chẩn đoán quá mức và điều trị quá mức có thể được giảm thiểu."

The analysis was supported in part by the US National Institutes of Health/National Cancer Institute with a Cancer Center Support Grant to MSKCC, and NIH grants to co-authors. Vickers is a co-inventor of the 4Kscore, a commercial test for predicting prostate biopsy outcome. He receives royalties from sales of the test and owns stock options in OPKO, which offers the test. Co-author James W.F. Catto has received reimbursement for consultancy from AstraZeneca, Ferring, Roche, and Janssen; speaker fees from BMS, MSD, Janssen, Astellas, Nucleix, and Roche; honoraria for membership of advisory boards for Ferring, Roche, Gilead, Photocure, BMS, QED therapeutics and Janssen; and research funding from Roche.

Phần phân tích này được hỗ trợ một phần bởi Viện Quốc gia về Sức khỏe/Nghiên cứu Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ thông qua một Khoản trợ cấp Hỗ trợ Trung tâm Ung thư cho MSKCC, và các đợt trợ cấp từ Viện Quốc gia về Sức khỏe cho các tác giả đồng tác giả khác. Vickers là một đồng phát minh của 4Kscore, một bài kiểm tra thương mại để dự đoán kết quả xét nghiệm tuyến tiền liệt. Anh nhận tiền bản quyền từ việc bán bài kiểm tra và sở hữu quyền chọn mua cổ phiếu trong OPKO, công ty cung cấp bài kiểm tra này. Đồng tác giả James W.F. Catto đã nhận được chi trả để tư vấn từ AstraZeneca, Ferring, Roche và Janssen; phí diễn thuyết từ BMS, MSD, Janssen, Astellas, Nucleix và Roche; phí danh dự cho việc làm thành viên của các hội đồng tư vấn cho Ferring, Roche, Gilead, Photocure, BMS, QED therapeutics và Janssen; và tài trợ nghiên cứu từ Roche.

 

Nội dung bài viết được lấy từ website https://www.medscape.com/

Tên bài viết:Limit PSA Screening to Men With Symptoms

Link truy cập: Tại đây

Dịch giả: Chat GPT

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NGAY 0962. 553 155