Bác Sĩ Nguyễn Hữu Tùng
BS. Nguyễn Hữu Tùng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thứ hai của trường Đại học Phan Châu Trinh.

Triết lý

Đại học Y khoa Phan Châu Trinh đi theo triết lý giáo dục khai phóng, giúp người học tự giải thoát năng lượng sáng tạo và cảm hóa thiên nhiên, đưa con người đến Chân Thiện Mỹ.

 

Tầm nhìn

Đến năm 2030, Đại học Y khoa Phan Châu Trinh là trường đại học nằm trong 100 trường tốt nhất Châu Á, với những công trình nghiên cứu và đóng góp cho cộng đồng cũng như góp phần cải thiện mô hình giáo dục y khoa.

 

Sứ mệnh

Đào tạo nguồn nhân lực chuẩn mực cao cho nhu cầu xã hội, đặc biệt ngành y khoa. Họ là những nhân tố giúp cải thiện môi trường y khoa và cải thiện sức khỏe con người trong kỷ nguyên mới.

 

Mục tiêu

Xây dựng một trường đại học có chuẩn mực như quốc tế, danh tiếng, trong đó ngành Y khoa được đề cao, đạt những tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Quốc tế. Nâng cao khả năng thực hành trong các chương trình đào tạo trên cơ sở gắn kết nghiên cứu và ứng dụng, gắn kết đào tạo với thực tiễn