Bác Sĩ Nguyễn Hữu Tùng
BS. Nguyễn Hữu Tùng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thứ hai của trường Đại học Phan Châu Trinh.

Triết lý:
Đại học Phan Châu Trinh đi theo con đường Giáo dục khai phóng, tự nó giải thoát năng lượng sáng tạo và cảm hóa thiên nhiên, đưa con người đến Chân Thiện Mỹ.

Tầm nhìn:
Đến năm 2030, Trường Đại học Phan Châu Trinh là trường đại học nằm trong 100 trường tốt nhất Châu Á, với những công trình nghiên cứu và đóng góp cho cộng đồng cũng như góp phần cải thiện mô hình giáo dục y khoa. 

Sứ mệnh:
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhu cầu xã hội, đặc biệt ngành y khoa. Họ là những nhân tố giúp thay đổi và cải thiện sức khỏe con người trong kỷ nguyên mới.

Mục tiêu: 
Mục tiêu của trường là xây dựng một trường đại học chất lượng, danh tiếng, trong đó ngành Y khoa được đề cao, đạt những tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục Đào tạo và Quốc tế. Nâng cao khả năng thực hành trong các chương trình đào tạo trên cơ sở gắn kết nghiên cứu các kỹ thuật công nghệ mới vào học và làm việc, gắn kết đào tạo với thực tiễn.