Tôn chỉ mục đích

PCTU - Hơn một thế kỷ trước, sớm một cách khác thường, Phan Châu Trinh đã nhận rõ để khôi phục và giữ chắc độc lập dân tộc, phát triển đất nước mạnh mẽ và bền vững, tiến kịp năm châu, nhất thiết phải ra sức khai dân trí, xây dựng và nâng cao văn hóa của xã hội.

Khi độc lập dân tộc đã giành lại được, phục hưng dân tộc, phục hưng văn hóa để phát triển là nhiệm vụ sống còn.

Và giáo dục phải đảm nhận vai trò hàng đầu trong công cuộc lâu dài đó.

Trường đại học Phan Châu Trinh được thành lập và hoạt động, mong góp phần tiếp tục thực hiện lý tưởng sáng suốt và tha thiết ấy của vị tiền bối anh minh.

Trên cơ sở một chương trình và một phương pháp giáo dục mang tính khai phóng, đại học Phan Châu Trinh nỗ lực góp phần đào tạo cho đất nước những con người có tư duy độc lập, có ý chí tự do mạnh mẽ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao với xã hội, có tri thức toàn diện và khả năng chuyên môn vững chắc, có năng lực hành động thành công trong đời sống hiện đại.

P - Phụng sự quốc dân

C - Canh tân giáo dục

T - Trung thực làm người

 
KẾT NỐI VỚI PCTU