Báo cáo 3 công khai

Thực hiện theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014 – 2015, trường đại học Phan Châu Trinh báo cáo công khai 3 nội dung sau:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

a) Cam kết chất lượng giáo dục: Công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường theo Biểu mẫu 20.

b) Công khai chất lượng giáo dục thực tế: Công khai tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2013 có việc làm theo Biểu mẫu 21.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo theo Biểu mẫu 22.

b) Đội ngũ nhà giáo: Công khai số lượng giảng viên cơ hữu theo trình độ đào tạo của nhà trường theo Biểu mẫu 23.

3. Công khai tài chính: Công khai tài chính theo Biểu mẫu 24.

4. Tổng hợp một số thông tin công khai của Nhà trường theo Biểu mẫu tổng hợp

Nội dung chi tiết xem ở tệp đính kèm.

KẾT NỐI VỚI PCTU
Chat
1