Môn học trong chương trình Giáo dục tổng quát

STT

Môn học

Tín chỉ

Giảng viên

Ghi chú

1

Tiếng Anh

28

GV Khoa ngoại ngữ

ĐHPCT

2

Tin học thực hành

6

GV Khoa KH&CN

ĐHPCT

3

Kỹ năng viết và trình bày

2

ThS Phạm Thị Thanh Hường

ĐHPCT

4

Con người và văn hóa Hội An - Quảng Nam

1

Nhà văn Nguyên Ngọc

ĐHPCT

5

Kỹ năng mềm

3

NCS TS Đỗ Thế

TS Hoàng Thảo Nguyên

ĐHPCT

6

Triết học và đời sống

2

Nhà NCTH Bùi Văn Nam Sơn và học trò

ĐHPCT

7

Lịch sử tư tưởng và văn hóa Việt Nam

2

GS.TS Trần Ngọc Vương và học trò

ĐHQGHN

8

Lịch sử khoa học

1

GS.TS Nguyễn Văn Trọng

ĐHPCT

9

Phương pháp tư duy khoa học

2

PGS.TS Chu Hảo

ĐHPCT

10

Trách nhiệm công dân

1

GS.TS Nguyễn Đăng Dung

ĐHPCT

11

Các nền văn minh thế giới

2

GS.TS Trịnh Định

PGS.TS Đỗ Thu Hà

ĐHQGHN

12

Vũ trụ, trái đất, con người

2

PGS.TS Chu Hảo

ĐHPCT

13

Phương pháp nghiên cứu khoa học

1

TS Hoàng Thảo Nguyên

ĐHPCT

14

Cơ sở tâm lý học

1

TS Trịnh Thị Linh

ĐHQGHN

15

Cảm thụ văn học

1

GS Huỳnh Như Phương

ĐHQGHCM

16

Cảm thụ nghệ thuật

1

TS Hoàng Cẩm Giang

ĐHQGHN

17

Tín ngưỡng và tôn giáo

1

GS.TS Đỗ Quang Hưng

ĐHQGHN

18

Xác suất thống kê thực hành

2

GS.TS Lâm Quang Thiệp

ĐHTLHN

19

Logic học thực hành

1

TS. Giáp Văn Dương

ĐHPCT

KẾT NỐI VỚI PCTU