Lịch trình giảng dạy các môn Giáo dục tổng quát

TT

Môn học

Tín chỉ

Học kỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Tiếng Anh

28

10

9

9

         

2

Tin học thực hành

6

3

3

           

3

Kỹ năng viết và trình bày

2

2

             

4

Con người và văn hóa Hội An - Quảng Nam

1

1

             

5

Kỹ năng mềm

3

 

3

           

6

Triết học và đời sống

2

 

2

           

7

Lịch sử tư tưởng và văn hóa Việt Nam

2

   

2

         

8

Lịch sử khoa học

1

   

1

         

9

Phương pháp tư duy khoa học

1

   

1

         

10

Trách nhiệm công dân

1

   

1

         

11

Các nền văn minh thế giới

2

     

2

    

12

Vũ trụ, trái đất, con người

2

     

2

       

13

Phương pháp nghiên cứu khoa học

1

     

1

       

14

Cơ sở tâm lý học

2

       

2

     

15

Cảm thụ văn học

1

       

1

     

16

Cảm thụ nghệ thuật

1

       

1

     

17

Tín ngưỡng và tôn giáo

1

         

1

   

18

Xác suất thống kê thực hành

2

         

2

   

19

Logic học thực hành

1

         

1

   

TỔNG CỘNG

60

16

17

14

5

4

4

   
KẾT NỐI VỚI PCTU