Quy định giờ ra vào lớp như thế nào?

 Quy định giờ ra vào lớp:

Buổi Nội dung Thời gian Hiệu lệnh Chuông Ghi chú
Sáng Học tiết 1 7h30-8h20 3 chuông  
Giải lao tiết 1 8h20-8h25 1 chuông  
Học tiết 2 8h25-9h15 2 chuông  
Giải lao tiết 2 9h15-9h30 1 chuông  
Học tiết 3 9h30-10h20 2 chuông  
Học tiết 4 10h20-11h10 1 chuông  
Kết thúc tiết 4 11h10 3 chuông  
Chiều Học tiết 1 13h30-14h20 3 chuông  
Học tiết 2 14h20-15h10 1 chuông  
Giải lao tiết 2 15h10-15h30 1 chuông  
Học tiết 3 15h30-16h20 2 chuông  
Học tiết 4 16h20-17h10 1 chuông  
Kết thúc tiết 4 17h10 3 chuông  
KẾT NỐI VỚI PCTU