Thời gian và kế hoạch đào tạo như thế nào?

TT Bậc/hệ đào tạo

Thời gian

đào tạo

Thời gian tối đa hoàn thành chương trình
1 Đại học chính quy 4.0 năm 6.0 năm
2 Đại học hệ vừa làm vừa học 4.5 năm 6.5 năm
3 Cao đẳng chính quy 3.0 năm 5.0 năm
4 Đại học liên thông từ Cao đẳng 1,5 năm 2,5 năm
5 Đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học 2.5 năm 3.5 năm
KẾT NỐI VỚI PCTU