Phúc khảo bài thi thì làm như thế nào?

Sau khi phòng đào tạo công báo điểm thi trên trang web nhà trường, thời gian trong 1 tuần sinh viên muốn phúc khảo điểm thi thì làm đơn xin phúc khảo và gửi về phòng đào tạo. Thời gian chấm phúc khảo 2 tuần.

KẾT NỐI VỚI PCTU