Điểm giữa kỳ sai thì phải làm thế nào? Muốn phúc khảo điểm thi thì liên hệ ở đâu?

Theo quy định sau khi dạy kết thúc học phần, giảng viên phải công bố điểm học phần cho sinh viên, nếu sai sót sinh viên liên hệ với giảng viên để chỉnh sửa.

KẾT NỐI VỚI PCTU