Cách tính điểm trung bình học kỳ như thế nào?

I. Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần:

1. Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

2. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:

STT Loại Thang điểm 10 Thang điểm chữ Thang điểm 4
1 Đạt 8.5-10 A 4.0
2 7.8-8.4 B+ 3.5
3 7.0 – 7.7 B 3.0
4 6.3 - 6.9 C+ 2.5
5 5.5 - 6.2 C 2.0
6 4.8 -5.4 D+ 1.5
7 4.0 - 4.7 D 1.0
8 Khôngđạt 3.0–3.9 F+ 0.5
9 0.0–2.9 F 0.0

II. Cách tính điểm trung bình chung:

Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:    

cong thuc tinh diem

Trong đó:

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy

ai là điểm của học phần thứ i

ni là số tín chỉ của học phần thứ i

n  là tổng số học phần.

Điểm trung bình chung học kỳ để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ chỉ tính theo kết quả thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy để xét thôi học, xếp hạng học lực sinh viên và xếp hạng tốt nghiệp được tính theo điểm thi kết thúc học phần cao nhất trong các lần thi.

KẾT NỐI VỚI PCTU