Sinh viên tải thông báo tại tệp đính kèm.
Thực hiện kế hoạch năm học 2014 - 2015, nay phòng Đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên về việc thực hiện nội quy của nhà trường như sau: – Tất cả sinh viên phải đi học đúng giờ theo quy định của nhà trường. – Từ ngày 10/03/2015 sinh viên đến lớp phải đeo thẻ sinh viên. – Sinh viên có nhu cầu cấp lại thẻ sinh viên thì làm đơn xin cấp lại thẻ sinh viên gửi phòng đào tạo trước ngày 20/03/2015 (Đơn…
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015, nhà trường tổ chức cho sinh viên các lớp khoá 12, 13, 14 hệ chính quy học học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh thuộc trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi miền Trung. Cụ thể như sau: Tên học phần: Giáo dục quốc phòng và an ninh (08 tín chỉ) Thời gian: – Đợt 1: từ ngày 09/03 đến ngày…
KẾT NỐI VỚI PCTU