Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 13:29

Thông báo v/v nộp tiền mua bảo hiểm y tế năm học 2014 - 2015

Để tạo điều kiện cho sinh viên được khám chữa bệnh bằng Thẻ bảo hiểm y tế, nay phòng đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên K12, K13, K14 về việc nộp tiền để mua bảo hiểm y tế như sau:

Thời gian: Ngày 27, 28, 29 tháng 10 năm 2014

Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính

Số tiền: 289.800đ (Hai trăm tám mươi chín nghìn tám trăm đồng y)

Vậy phòng Đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo trên./.

KẾT NỐI VỚI PCTU