Sinh viên xem Quy chế học tập và rèn luyện của sinh viên tại đây.
Sinh viên xem quy định về việc thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp tại đây.
Một khóa luận tốt nghiệp dài từ 45 đến 50 trang đánh máy đối với bộ môn khoa học xã hội, từ 35 đến 40 trang đối với bộ môn khoa học tự nhiên, gồm các phần chính sắp xếp theo trình tự sau: mở đầu, các chương, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có). Khóa luận tốt nghiệp phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm). Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp…
Sinh viên tải quy định và các biểu mẫu thực tập tốt nghiệp ở tệp bên dưới: 1. Quy định thực tập 2. Nhật ký thực tập 3. Phiếu nhận xét của cơ sở thực tập 4. Phiếu nhận xét của giảng viên hướng dẫn 5. Phiếu chấm thực tập tốt nghiệp
1. Quy chế 43 về đào tạo Đại học, Cao đẳng – Hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (áp dụng cho sinh viên PCTU từ khóa 2012 trở đi): Sinh viên xem tại đây. 2. Quy chế 36 về đào tạo Đại học, Cao đẳng – Hệ vừa làm vừa học theo hệ thống niên chế (Áp dụng cho học viên PCTU từ khóa 2009 trở đi): Học viên xem tại đây.
KẾT NỐI VỚI PCTU