K13 HỆ VLVH - Điểm thi kết thúc học phần lần 1, Học kỳ 1(2015-2016)

Đối với sinh viên có điểm F hoặc F+, xem lịch thi lại lần 2 và đi thi lại

Mọi thắc mắc về điểm sinh viên về phòng đào tạo để được giải đáp
Sinh viên xem điểm bên dưới, những học phần chưa có điểm phòng ĐT sẽ cập nhật sau.

 Lớp 13VTA  Lớp 13VKT
1. Kỹ năng làm việc nhóm
1. Kỹ năng làm việc nhóm
2. Tiếng Trung 3 2. Kinh tế Lượng
3. Nói 3 3. Nguyên lý thống kê
 4. Ngữ âm- âm vị học  4. Nguyên lý kế toán
 5. Đọc 4  5. Tiếng Anh 3
   
   
   
   
KẾT NỐI VỚI PCTU