Điểm thi kết thúc học phần lần 1, học kỳ 1 (2015-2016) K14

Đối với sinh viên có điểm F hoặc F+, xem lịch thi lại lần 2 và đi thi lại

Đối với sinh viên điểm D hoặc D+ nếu muốn thi cải thiện điểm thì làm đơn gửi về phòng Đào tạo ngay sau khi có lịch thi lại các học phần mình muốn thi cải thiện điểm
Sinh viên xem quy chế tính điểm thi và điểm kết thúc học kỳ tại đây
Mọi thắc mắc về điểm sinh viên về phòng đào tạo để được giải đáp
Sinh viên xem điểm bên dưới, những học phần chưa có điểm phòng ĐT sẽ cập nhật sau.

 Lớp 14IT  Lớp 14KT  Lớp 14TT  Lớp 14VH  Lớp 14VN  Lớp 14TA1  Lớp 14TA2
1. Marketing căn bản 1. Tài chính - Tiền tệ 1. Kỹ năng đọc hiểu 1. Lịch sử văn minh TG 1. Xã hội học đại cương  1. Nguyên lý 1  1. Nguyên lý 1
2. Mạng máy tính 2. Kinh tế lượng 2. Kỹ năng nói 1 2. Nguyên lý 1 2. Logic học  2. Nói 3  2. Tiếng Trung 3
 3. Toán rời rạc 3. Kinh tế quốc tế 3. Kỹ năng viết 1

3. Cơ sở lý luận
báo chí 
truyền thông

3. Lịch sử văn minh TG  3. Nghe 3  3. Nói 3
 4. Cơ sở dữ liệu 4. Thuế  4. Tin học ĐC 2 4. Cơ sở Ngôn ngữ học 4. Nhân học du lịch
 4. Đọc 3  4. Nghe 3
 5. Cấu trúc DL & thuật toán 5. Tài Chính DN  5. Thực hành VBTV 5. Kỹ năng báo chí 5. Nguyên lý 1  5. Tin học ĐC2  5. Đọc 3
 6. Tiếng Anh B1 (nghe, nói) 6. Thanh toán quốc tế  6. Tiếng Anh B1 (nghe nói) 6. Ngữ pháp tiếng Việt 

6.Hệ thống chính trị  văn bản pháp luật du lịch

 6. Thực hành VBTV  6. Tin học ĐC2
 7. Tiếng Anh B1 (Đọc, viết)  7. Tin học ĐC2  7. Tiếng Anh B1 (Đọc viết)  7. Tin học ĐC 2  7. Tin học ĐC 2  7. Tiếng Trung 3 7. Thực hành VBTV 
 8. Lập trình giao diện Web  8. Tiếng Anh B1 (nghe nói)  8. Kỹ năng nghe 1  8. VHVN từ 1900-1945  8. Thực hành VBTV    
   9. Tiếng Anh B1 (Đọc viết)    9. Thực hành VBTV  9Tiếng Anh B1 (nghe nói)    
      10. Tiếng Anh B1 (nghe nói) 10. Tiếng Anh B1 (Đọc viết)    
      11. Tiếng Anh B1 (Đọc viết)      
      11. Ngữ âm TVTV      
KẾT NỐI VỚI PCTU