NGO THI HUYEN TRANG - PHAN CHAU TRINH MEDICAL STUDENT

"Môi trường học tại PCTU rất mới và tốt, mục tiêu đào tạo rõ ràng. Phương pháp dạy học khác biệt và mọi người rất thích. Chúng em cũng luôn cố gắng từng ngày và phấn đấu trở thành hạt nhân trong tương lai."
Ý kiến của bạn
CUỘC THI ĐƯỜNG ĐẾN Y KHOA
CUỘC THI ĐƯỜNG ĐẾN Y KHOA