Công nghệ mạng

s1_7
s1_8
Giới thiệu tổng quan

I. Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung của chương trình đào tạo hướng tới tăng cường năng lực cho sinh viên thông qua việc trang bị những kiến thức rộng rãi, những kỹ năng nền tảng, và một cảm thức mạnh mẽ về giá trị, đạo đức và sự dấn thân xã hội. Đào tạo cử nhân Ngành Công nghệ thông tin có chuyên môn cao đáp ứng các công việc liên quan đến công nghệ phần mềm.

Đào tạo cử nhân Ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, có khả năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng những nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

II. Chuẩn đầu ra:

1. Hệ đào tạo: Hệ đại học chính quy

2. Kiến thức chung:

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh (IELTS 4.5)

- Có trình độ tin học văn phòng

- Có phương pháp và kế hoạch tự học, tự nghiên cứu suốt đời

3. Kiến thức chuyên ngành:

- Có kiến thức cơ bản

4. Kỹ năng:

- Có kỹ năng chuyên môn: lập chương trình máy tính trong một số lĩnh vực (lập trình web, quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình trong Windows...); kỹ năng lắp ráp máy tính, cài đặt các phần mềm và xử lý các sự cố thường gặp của máy tính và mạng máy tính; tìm hiểu, sử dụng và hướng dẫn sử dụng các phần mềm thông dụng.

- Có kỹ năng quản trị mạng máy tính: kết nối các thiết bị, cấu hình cho các thiết bị định tuyến, quản lý người dùng và duy trì sự ổn định của hệ thống.

- Có kỹ năng chuyên ngành công nghệ phần mềm: thu thập, phân tích tìm hiểu và tổng hợp các yêu cầu từ đối tượng sử dụng sản phẩm phần mềm để phục vụ công tác thiết kế; thiết kế, triển khai thực hiện và quản lý các dự án phần mềm có qui mô vừa và nhỏ, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế; các kỹ năng về đánh giá chi phí, đảm bảo chất lượng của phần mềm; các kỹ năng về kiểm thử, bảo trì và xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống hiệu quả và dễ dùng.

- Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

- Có các kỹ năng mềm quan trọng: kỹ năng làm việc nhóm, cập nhật công nghệ, kỹ năng trình bày...

- Có kỹ năng tư duy và làm việc độc lập: nhân viên làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin cần có tư duy mở bao gồm: tư duy logic, tư duy tổng thể, tư duy kinh doanh và tư duy dịch vụ khách hàng.

5. Thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm cao; có đạo đức tốt; có tác phong mẫu mực; có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân; không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người làm quản trị kinh doanh. Có thái độ sống, làm việc tích cực – công cụ trợ giúp đắc lực cho công việc và cuộc sống sau khi tốt nghiệp.

- Tích cực xây dựng đời sống văn hóa, thẩm mỹ phong phú và lành mạnh cho bản thân và cộng đồng xã hội.

6. Vị trí làm việc sau khi đào tạo:

- Lập trình viên

- Chuyên viên thiết kế web hay lập trình web

- Chuyên viên phát triển phần mềm

- Chuyên viên kiểm tra, kiểm thử và chỉnh sửa phần mềm

- Giáo viên giảng dạy các môn CNTT

- Chuyên viên tự động hóa các công tác văn phòng

Triển vọng nghề nghiệp
<p><strong class="color">I. Mục tiêu đào tạo:</strong></p> <p>Mục tiêu chung của chương trình đào tạo hướng tới tăng cường năng lực cho sinh viên thông qua việc trang bị những kiến thức rộng rãi, những kỹ năng nền tảng, và một cảm thức mạnh mẽ về giá trị, đạo đức và sự dấn thân xã hội. Đào tạo cử nhân Ngành Công nghệ thông tin có chuyên môn cao đáp ứng các công việc liên quan đến công nghệ phần mềm.</p> <p>Đào tạo cử nhân Ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, có khả năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng những nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.</p> <p><strong class="color">II. Chuẩn đầu ra:</strong></p> <p><strong>1. Hệ đào tạo</strong>: Hệ đại học chính quy</p> <p><strong>2. Kiến thức chung</strong>:</p> <p>- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh (IELTS 4.5)</p> <p>- Có trình độ tin học văn phòng</p> <p>- Có phương pháp và kế hoạch tự học, tự nghiên cứu suốt đời</p> <p>3. Kiến thức chuyên ngành:</p> <p>- Có kiến thức cơ bản</p> <p><strong>4. Kỹ năng:</strong></p> <p>- Có kỹ năng chuyên môn: lập chương trình máy tính trong một số lĩnh vực (lập trình web, quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình trong Windows...); kỹ năng lắp ráp máy tính, cài đặt các phần mềm và xử lý các sự cố thường gặp của máy tính và mạng máy tính; tìm hiểu, sử dụng và hướng dẫn sử dụng các phần mềm thông dụng.</p> <p>- Có kỹ năng quản trị mạng máy tính: kết nối các thiết bị, cấu hình cho các thiết bị định tuyến, quản lý người dùng và duy trì sự ổn định của hệ thống.</p> <p>- Có kỹ năng chuyên ngành công nghệ phần mềm: thu thập, phân tích tìm hiểu và tổng hợp các yêu cầu từ đối tượng sử dụng sản phẩm phần mềm để phục vụ công tác thiết kế; thiết kế, triển khai thực hiện và quản lý các dự án phần mềm có qui mô vừa và nhỏ, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế; các kỹ năng về đánh giá chi phí, đảm bảo chất lượng của phần mềm; các kỹ năng về kiểm thử, bảo trì và xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống hiệu quả và dễ dùng.</p> <p>- Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.</p> <p>- Có các kỹ năng mềm quan trọng: kỹ năng làm việc nhóm, cập nhật công nghệ, kỹ năng trình bày...</p> <p>- Có kỹ năng tư duy và làm việc độc lập: nhân viên làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin cần có tư duy mở bao gồm: tư duy logic, tư duy tổng thể, tư duy kinh doanh và tư duy dịch vụ khách hàng.</p> <p><strong>5. Thái độ:</strong></p> <p>- Có ý thức trách nhiệm cao; có đạo đức tốt; có tác phong mẫu mực; có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân; không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người làm quản trị kinh doanh. Có thái độ sống, làm việc tích cực – công cụ trợ giúp đắc lực cho công việc và cuộc sống sau khi tốt nghiệp.</p> <p>- Tích cực xây dựng đời sống văn hóa, thẩm mỹ phong phú và lành mạnh cho bản thân và cộng đồng xã hội.</p> <p><strong>6. Vị trí làm việc sau khi đào tạo:</strong></p> <p>- Lập trình viên</p> <p>- Chuyên viên thiết kế web hay lập trình web</p> <p>- Chuyên viên phát triển phần mềm</p> <p>- Chuyên viên kiểm tra, kiểm thử và chỉnh sửa phần mềm</p> <p>- Giáo viên giảng dạy các môn CNTT</p> <p>- Chuyên viên tự động hóa các công tác văn phòng</p>
Cấu trúc chương trình
<p><strong class="color">I. Mục tiêu đào tạo:</strong></p> <p>Mục tiêu chung của chương trình đào tạo hướng tới tăng cường năng lực cho sinh viên thông qua việc trang bị những kiến thức rộng rãi, những kỹ năng nền tảng, và một cảm thức mạnh mẽ về giá trị, đạo đức và sự dấn thân xã hội. Đào tạo cử nhân Ngành Công nghệ thông tin có chuyên môn cao đáp ứng các công việc liên quan đến công nghệ phần mềm.</p> <p>Đào tạo cử nhân Ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, có khả năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng những nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.</p> <p><strong class="color">II. Chuẩn đầu ra:</strong></p> <p><strong>1. Hệ đào tạo</strong>: Hệ đại học chính quy</p> <p><strong>2. Kiến thức chung</strong>:</p> <p>- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh (IELTS 4.5)</p> <p>- Có trình độ tin học văn phòng</p> <p>- Có phương pháp và kế hoạch tự học, tự nghiên cứu suốt đời</p> <p>3. Kiến thức chuyên ngành:</p> <p>- Có kiến thức cơ bản</p> <p><strong>4. Kỹ năng:</strong></p> <p>- Có kỹ năng chuyên môn: lập chương trình máy tính trong một số lĩnh vực (lập trình web, quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình trong Windows...); kỹ năng lắp ráp máy tính, cài đặt các phần mềm và xử lý các sự cố thường gặp của máy tính và mạng máy tính; tìm hiểu, sử dụng và hướng dẫn sử dụng các phần mềm thông dụng.</p> <p>- Có kỹ năng quản trị mạng máy tính: kết nối các thiết bị, cấu hình cho các thiết bị định tuyến, quản lý người dùng và duy trì sự ổn định của hệ thống.</p> <p>- Có kỹ năng chuyên ngành công nghệ phần mềm: thu thập, phân tích tìm hiểu và tổng hợp các yêu cầu từ đối tượng sử dụng sản phẩm phần mềm để phục vụ công tác thiết kế; thiết kế, triển khai thực hiện và quản lý các dự án phần mềm có qui mô vừa và nhỏ, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế; các kỹ năng về đánh giá chi phí, đảm bảo chất lượng của phần mềm; các kỹ năng về kiểm thử, bảo trì và xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống hiệu quả và dễ dùng.</p> <p>- Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.</p> <p>- Có các kỹ năng mềm quan trọng: kỹ năng làm việc nhóm, cập nhật công nghệ, kỹ năng trình bày...</p> <p>- Có kỹ năng tư duy và làm việc độc lập: nhân viên làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin cần có tư duy mở bao gồm: tư duy logic, tư duy tổng thể, tư duy kinh doanh và tư duy dịch vụ khách hàng.</p> <p><strong>5. Thái độ:</strong></p> <p>- Có ý thức trách nhiệm cao; có đạo đức tốt; có tác phong mẫu mực; có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân; không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người làm quản trị kinh doanh. Có thái độ sống, làm việc tích cực – công cụ trợ giúp đắc lực cho công việc và cuộc sống sau khi tốt nghiệp.</p> <p>- Tích cực xây dựng đời sống văn hóa, thẩm mỹ phong phú và lành mạnh cho bản thân và cộng đồng xã hội.</p> <p><strong>6. Vị trí làm việc sau khi đào tạo:</strong></p> <p>- Lập trình viên</p> <p>- Chuyên viên thiết kế web hay lập trình web</p> <p>- Chuyên viên phát triển phần mềm</p> <p>- Chuyên viên kiểm tra, kiểm thử và chỉnh sửa phần mềm</p> <p>- Giáo viên giảng dạy các môn CNTT</p> <p>- Chuyên viên tự động hóa các công tác văn phòng</p>
Giới thiệu tổng quan
<p><strong class="color">I. Mục tiêu đào tạo:</strong></p> <p>Mục tiêu chung của chương trình đào tạo hướng tới tăng cường năng lực cho sinh viên thông qua việc trang bị những kiến thức rộng rãi, những kỹ năng nền tảng, và một cảm thức mạnh mẽ về giá trị, đạo đức và sự dấn thân xã hội. Đào tạo cử nhân Ngành Công nghệ thông tin có chuyên môn cao đáp ứng các công việc liên quan đến công nghệ phần mềm.</p> <p>Đào tạo cử nhân Ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, có khả năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng những nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.</p> <p><strong class="color">II. Chuẩn đầu ra:</strong></p> <p><strong>1. Hệ đào tạo</strong>: Hệ đại học chính quy</p> <p><strong>2. Kiến thức chung</strong>:</p> <p>- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh (IELTS 4.5)</p> <p>- Có trình độ tin học văn phòng</p> <p>- Có phương pháp và kế hoạch tự học, tự nghiên cứu suốt đời</p> <p>3. Kiến thức chuyên ngành:</p> <p>- Có kiến thức cơ bản</p> <p><strong>4. Kỹ năng:</strong></p> <p>- Có kỹ năng chuyên môn: lập chương trình máy tính trong một số lĩnh vực (lập trình web, quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình trong Windows...); kỹ năng lắp ráp máy tính, cài đặt các phần mềm và xử lý các sự cố thường gặp của máy tính và mạng máy tính; tìm hiểu, sử dụng và hướng dẫn sử dụng các phần mềm thông dụng.</p> <p>- Có kỹ năng quản trị mạng máy tính: kết nối các thiết bị, cấu hình cho các thiết bị định tuyến, quản lý người dùng và duy trì sự ổn định của hệ thống.</p> <p>- Có kỹ năng chuyên ngành công nghệ phần mềm: thu thập, phân tích tìm hiểu và tổng hợp các yêu cầu từ đối tượng sử dụng sản phẩm phần mềm để phục vụ công tác thiết kế; thiết kế, triển khai thực hiện và quản lý các dự án phần mềm có qui mô vừa và nhỏ, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế; các kỹ năng về đánh giá chi phí, đảm bảo chất lượng của phần mềm; các kỹ năng về kiểm thử, bảo trì và xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống hiệu quả và dễ dùng.</p> <p>- Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.</p> <p>- Có các kỹ năng mềm quan trọng: kỹ năng làm việc nhóm, cập nhật công nghệ, kỹ năng trình bày...</p> <p>- Có kỹ năng tư duy và làm việc độc lập: nhân viên làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin cần có tư duy mở bao gồm: tư duy logic, tư duy tổng thể, tư duy kinh doanh và tư duy dịch vụ khách hàng.</p> <p><strong>5. Thái độ:</strong></p> <p>- Có ý thức trách nhiệm cao; có đạo đức tốt; có tác phong mẫu mực; có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân; không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người làm quản trị kinh doanh. Có thái độ sống, làm việc tích cực – công cụ trợ giúp đắc lực cho công việc và cuộc sống sau khi tốt nghiệp.</p> <p>- Tích cực xây dựng đời sống văn hóa, thẩm mỹ phong phú và lành mạnh cho bản thân và cộng đồng xã hội.</p> <p><strong>6. Vị trí làm việc sau khi đào tạo:</strong></p> <p>- Lập trình viên</p> <p>- Chuyên viên thiết kế web hay lập trình web</p> <p>- Chuyên viên phát triển phần mềm</p> <p>- Chuyên viên kiểm tra, kiểm thử và chỉnh sửa phần mềm</p> <p>- Giáo viên giảng dạy các môn CNTT</p> <p>- Chuyên viên tự động hóa các công tác văn phòng</p>
Điều kiện tuyển sinh
<p><strong class="color">I. Mục tiêu đào tạo:</strong></p> <p>Mục tiêu chung của chương trình đào tạo hướng tới tăng cường năng lực cho sinh viên thông qua việc trang bị những kiến thức rộng rãi, những kỹ năng nền tảng, và một cảm thức mạnh mẽ về giá trị, đạo đức và sự dấn thân xã hội. Đào tạo cử nhân Ngành Công nghệ thông tin có chuyên môn cao đáp ứng các công việc liên quan đến công nghệ phần mềm.</p> <p>Đào tạo cử nhân Ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, có khả năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng những nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.</p> <p><strong class="color">II. Chuẩn đầu ra:</strong></p> <p><strong>1. Hệ đào tạo</strong>: Hệ đại học chính quy</p> <p><strong>2. Kiến thức chung</strong>:</p> <p>- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh (IELTS 4.5)</p> <p>- Có trình độ tin học văn phòng</p> <p>- Có phương pháp và kế hoạch tự học, tự nghiên cứu suốt đời</p> <p>3. Kiến thức chuyên ngành:</p> <p>- Có kiến thức cơ bản</p> <p><strong>4. Kỹ năng:</strong></p> <p>- Có kỹ năng chuyên môn: lập chương trình máy tính trong một số lĩnh vực (lập trình web, quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình trong Windows...); kỹ năng lắp ráp máy tính, cài đặt các phần mềm và xử lý các sự cố thường gặp của máy tính và mạng máy tính; tìm hiểu, sử dụng và hướng dẫn sử dụng các phần mềm thông dụng.</p> <p>- Có kỹ năng quản trị mạng máy tính: kết nối các thiết bị, cấu hình cho các thiết bị định tuyến, quản lý người dùng và duy trì sự ổn định của hệ thống.</p> <p>- Có kỹ năng chuyên ngành công nghệ phần mềm: thu thập, phân tích tìm hiểu và tổng hợp các yêu cầu từ đối tượng sử dụng sản phẩm phần mềm để phục vụ công tác thiết kế; thiết kế, triển khai thực hiện và quản lý các dự án phần mềm có qui mô vừa và nhỏ, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế; các kỹ năng về đánh giá chi phí, đảm bảo chất lượng của phần mềm; các kỹ năng về kiểm thử, bảo trì và xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống hiệu quả và dễ dùng.</p> <p>- Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.</p> <p>- Có các kỹ năng mềm quan trọng: kỹ năng làm việc nhóm, cập nhật công nghệ, kỹ năng trình bày...</p> <p>- Có kỹ năng tư duy và làm việc độc lập: nhân viên làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin cần có tư duy mở bao gồm: tư duy logic, tư duy tổng thể, tư duy kinh doanh và tư duy dịch vụ khách hàng.</p> <p><strong>5. Thái độ:</strong></p> <p>- Có ý thức trách nhiệm cao; có đạo đức tốt; có tác phong mẫu mực; có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân; không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người làm quản trị kinh doanh. Có thái độ sống, làm việc tích cực – công cụ trợ giúp đắc lực cho công việc và cuộc sống sau khi tốt nghiệp.</p> <p>- Tích cực xây dựng đời sống văn hóa, thẩm mỹ phong phú và lành mạnh cho bản thân và cộng đồng xã hội.</p> <p><strong>6. Vị trí làm việc sau khi đào tạo:</strong></p> <p>- Lập trình viên</p> <p>- Chuyên viên thiết kế web hay lập trình web</p> <p>- Chuyên viên phát triển phần mềm</p> <p>- Chuyên viên kiểm tra, kiểm thử và chỉnh sửa phần mềm</p> <p>- Giáo viên giảng dạy các môn CNTT</p> <p>- Chuyên viên tự động hóa các công tác văn phòng</p>
Học phí
<p><strong class="color">I. Mục tiêu đào tạo:</strong></p> <p>Mục tiêu chung của chương trình đào tạo hướng tới tăng cường năng lực cho sinh viên thông qua việc trang bị những kiến thức rộng rãi, những kỹ năng nền tảng, và một cảm thức mạnh mẽ về giá trị, đạo đức và sự dấn thân xã hội. Đào tạo cử nhân Ngành Công nghệ thông tin có chuyên môn cao đáp ứng các công việc liên quan đến công nghệ phần mềm.</p> <p>Đào tạo cử nhân Ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, có khả năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng những nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.</p> <p><strong class="color">II. Chuẩn đầu ra:</strong></p> <p><strong>1. Hệ đào tạo</strong>: Hệ đại học chính quy</p> <p><strong>2. Kiến thức chung</strong>:</p> <p>- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh (IELTS 4.5)</p> <p>- Có trình độ tin học văn phòng</p> <p>- Có phương pháp và kế hoạch tự học, tự nghiên cứu suốt đời</p> <p>3. Kiến thức chuyên ngành:</p> <p>- Có kiến thức cơ bản</p> <p><strong>4. Kỹ năng:</strong></p> <p>- Có kỹ năng chuyên môn: lập chương trình máy tính trong một số lĩnh vực (lập trình web, quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình trong Windows...); kỹ năng lắp ráp máy tính, cài đặt các phần mềm và xử lý các sự cố thường gặp của máy tính và mạng máy tính; tìm hiểu, sử dụng và hướng dẫn sử dụng các phần mềm thông dụng.</p> <p>- Có kỹ năng quản trị mạng máy tính: kết nối các thiết bị, cấu hình cho các thiết bị định tuyến, quản lý người dùng và duy trì sự ổn định của hệ thống.</p> <p>- Có kỹ năng chuyên ngành công nghệ phần mềm: thu thập, phân tích tìm hiểu và tổng hợp các yêu cầu từ đối tượng sử dụng sản phẩm phần mềm để phục vụ công tác thiết kế; thiết kế, triển khai thực hiện và quản lý các dự án phần mềm có qui mô vừa và nhỏ, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế; các kỹ năng về đánh giá chi phí, đảm bảo chất lượng của phần mềm; các kỹ năng về kiểm thử, bảo trì và xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống hiệu quả và dễ dùng.</p> <p>- Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.</p> <p>- Có các kỹ năng mềm quan trọng: kỹ năng làm việc nhóm, cập nhật công nghệ, kỹ năng trình bày...</p> <p>- Có kỹ năng tư duy và làm việc độc lập: nhân viên làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin cần có tư duy mở bao gồm: tư duy logic, tư duy tổng thể, tư duy kinh doanh và tư duy dịch vụ khách hàng.</p> <p><strong>5. Thái độ:</strong></p> <p>- Có ý thức trách nhiệm cao; có đạo đức tốt; có tác phong mẫu mực; có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân; không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người làm quản trị kinh doanh. Có thái độ sống, làm việc tích cực – công cụ trợ giúp đắc lực cho công việc và cuộc sống sau khi tốt nghiệp.</p> <p>- Tích cực xây dựng đời sống văn hóa, thẩm mỹ phong phú và lành mạnh cho bản thân và cộng đồng xã hội.</p> <p><strong>6. Vị trí làm việc sau khi đào tạo:</strong></p> <p>- Lập trình viên</p> <p>- Chuyên viên thiết kế web hay lập trình web</p> <p>- Chuyên viên phát triển phần mềm</p> <p>- Chuyên viên kiểm tra, kiểm thử và chỉnh sửa phần mềm</p> <p>- Giáo viên giảng dạy các môn CNTT</p> <p>- Chuyên viên tự động hóa các công tác văn phòng</p>
Đội ngũ giảng viên
<p><strong class="color">I. Mục tiêu đào tạo:</strong></p> <p>Mục tiêu chung của chương trình đào tạo hướng tới tăng cường năng lực cho sinh viên thông qua việc trang bị những kiến thức rộng rãi, những kỹ năng nền tảng, và một cảm thức mạnh mẽ về giá trị, đạo đức và sự dấn thân xã hội. Đào tạo cử nhân Ngành Công nghệ thông tin có chuyên môn cao đáp ứng các công việc liên quan đến công nghệ phần mềm.</p> <p>Đào tạo cử nhân Ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, có khả năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng những nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.</p> <p><strong class="color">II. Chuẩn đầu ra:</strong></p> <p><strong>1. Hệ đào tạo</strong>: Hệ đại học chính quy</p> <p><strong>2. Kiến thức chung</strong>:</p> <p>- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh (IELTS 4.5)</p> <p>- Có trình độ tin học văn phòng</p> <p>- Có phương pháp và kế hoạch tự học, tự nghiên cứu suốt đời</p> <p>3. Kiến thức chuyên ngành:</p> <p>- Có kiến thức cơ bản</p> <p><strong>4. Kỹ năng:</strong></p> <p>- Có kỹ năng chuyên môn: lập chương trình máy tính trong một số lĩnh vực (lập trình web, quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình trong Windows...); kỹ năng lắp ráp máy tính, cài đặt các phần mềm và xử lý các sự cố thường gặp của máy tính và mạng máy tính; tìm hiểu, sử dụng và hướng dẫn sử dụng các phần mềm thông dụng.</p> <p>- Có kỹ năng quản trị mạng máy tính: kết nối các thiết bị, cấu hình cho các thiết bị định tuyến, quản lý người dùng và duy trì sự ổn định của hệ thống.</p> <p>- Có kỹ năng chuyên ngành công nghệ phần mềm: thu thập, phân tích tìm hiểu và tổng hợp các yêu cầu từ đối tượng sử dụng sản phẩm phần mềm để phục vụ công tác thiết kế; thiết kế, triển khai thực hiện và quản lý các dự án phần mềm có qui mô vừa và nhỏ, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế; các kỹ năng về đánh giá chi phí, đảm bảo chất lượng của phần mềm; các kỹ năng về kiểm thử, bảo trì và xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống hiệu quả và dễ dùng.</p> <p>- Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.</p> <p>- Có các kỹ năng mềm quan trọng: kỹ năng làm việc nhóm, cập nhật công nghệ, kỹ năng trình bày...</p> <p>- Có kỹ năng tư duy và làm việc độc lập: nhân viên làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin cần có tư duy mở bao gồm: tư duy logic, tư duy tổng thể, tư duy kinh doanh và tư duy dịch vụ khách hàng.</p> <p><strong>5. Thái độ:</strong></p> <p>- Có ý thức trách nhiệm cao; có đạo đức tốt; có tác phong mẫu mực; có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân; không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người làm quản trị kinh doanh. Có thái độ sống, làm việc tích cực – công cụ trợ giúp đắc lực cho công việc và cuộc sống sau khi tốt nghiệp.</p> <p>- Tích cực xây dựng đời sống văn hóa, thẩm mỹ phong phú và lành mạnh cho bản thân và cộng đồng xã hội.</p> <p><strong>6. Vị trí làm việc sau khi đào tạo:</strong></p> <p>- Lập trình viên</p> <p>- Chuyên viên thiết kế web hay lập trình web</p> <p>- Chuyên viên phát triển phần mềm</p> <p>- Chuyên viên kiểm tra, kiểm thử và chỉnh sửa phần mềm</p> <p>- Giáo viên giảng dạy các môn CNTT</p> <p>- Chuyên viên tự động hóa các công tác văn phòng</p>
Chia sẻ của cựu sinh viên
<p><strong class="color">I. Mục tiêu đào tạo:</strong></p> <p>Mục tiêu chung của chương trình đào tạo hướng tới tăng cường năng lực cho sinh viên thông qua việc trang bị những kiến thức rộng rãi, những kỹ năng nền tảng, và một cảm thức mạnh mẽ về giá trị, đạo đức và sự dấn thân xã hội. Đào tạo cử nhân Ngành Công nghệ thông tin có chuyên môn cao đáp ứng các công việc liên quan đến công nghệ phần mềm.</p> <p>Đào tạo cử nhân Ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, có khả năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng những nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.</p> <p><strong class="color">II. Chuẩn đầu ra:</strong></p> <p><strong>1. Hệ đào tạo</strong>: Hệ đại học chính quy</p> <p><strong>2. Kiến thức chung</strong>:</p> <p>- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh (IELTS 4.5)</p> <p>- Có trình độ tin học văn phòng</p> <p>- Có phương pháp và kế hoạch tự học, tự nghiên cứu suốt đời</p> <p>3. Kiến thức chuyên ngành:</p> <p>- Có kiến thức cơ bản</p> <p><strong>4. Kỹ năng:</strong></p> <p>- Có kỹ năng chuyên môn: lập chương trình máy tính trong một số lĩnh vực (lập trình web, quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình trong Windows...); kỹ năng lắp ráp máy tính, cài đặt các phần mềm và xử lý các sự cố thường gặp của máy tính và mạng máy tính; tìm hiểu, sử dụng và hướng dẫn sử dụng các phần mềm thông dụng.</p> <p>- Có kỹ năng quản trị mạng máy tính: kết nối các thiết bị, cấu hình cho các thiết bị định tuyến, quản lý người dùng và duy trì sự ổn định của hệ thống.</p> <p>- Có kỹ năng chuyên ngành công nghệ phần mềm: thu thập, phân tích tìm hiểu và tổng hợp các yêu cầu từ đối tượng sử dụng sản phẩm phần mềm để phục vụ công tác thiết kế; thiết kế, triển khai thực hiện và quản lý các dự án phần mềm có qui mô vừa và nhỏ, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế; các kỹ năng về đánh giá chi phí, đảm bảo chất lượng của phần mềm; các kỹ năng về kiểm thử, bảo trì và xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống hiệu quả và dễ dùng.</p> <p>- Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.</p> <p>- Có các kỹ năng mềm quan trọng: kỹ năng làm việc nhóm, cập nhật công nghệ, kỹ năng trình bày...</p> <p>- Có kỹ năng tư duy và làm việc độc lập: nhân viên làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin cần có tư duy mở bao gồm: tư duy logic, tư duy tổng thể, tư duy kinh doanh và tư duy dịch vụ khách hàng.</p> <p><strong>5. Thái độ:</strong></p> <p>- Có ý thức trách nhiệm cao; có đạo đức tốt; có tác phong mẫu mực; có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân; không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người làm quản trị kinh doanh. Có thái độ sống, làm việc tích cực – công cụ trợ giúp đắc lực cho công việc và cuộc sống sau khi tốt nghiệp.</p> <p>- Tích cực xây dựng đời sống văn hóa, thẩm mỹ phong phú và lành mạnh cho bản thân và cộng đồng xã hội.</p> <p><strong>6. Vị trí làm việc sau khi đào tạo:</strong></p> <p>- Lập trình viên</p> <p>- Chuyên viên thiết kế web hay lập trình web</p> <p>- Chuyên viên phát triển phần mềm</p> <p>- Chuyên viên kiểm tra, kiểm thử và chỉnh sửa phần mềm</p> <p>- Giáo viên giảng dạy các môn CNTT</p> <p>- Chuyên viên tự động hóa các công tác văn phòng</p>
Ý kiến của bạn

Other trainingsector

Gọi để được tư vấn
Đăng ký xét tuyển