Bài báo khoa học

Các nghiên cứu của PCTU tại hội nghị quốc tế ISSAR 2019 - Gyeongju, Hàn Quốc
04/11/2019 - 16:17
Hàng năm, trên thế giới có hơn một triệu người chết vì bệnh xuất huyết. Năm 2018, dịch sốt xuất huyết gia tăng và diễn biến phức tạp tại toàn bộ các ...
Challenges in selecting antibiotics treatment for H. Pylori in Vietnam
03/02/2018 - 09:12
BACKGROUNDAntibiotics recommended in the eradication therapy for H. pylori include: Amoxicillin, Metronidazole, Clarithromycin, Levofloxacin, Tetracycline. However, in Vietnam, these antibiotics have ...
The resistance of the gram-negative rods isolated from clinical cases in Vietnam to doripenem
03/02/2018 - 08:46
BACKGROUNDIn Vietnam, there have been many studies on the resistance of clinical isolated Gram [-] rods to imipenem and meropenem. For doripenem, the COMPACT II was recently reported as a ...